we make markets. worldwide.

 • Tereny targowe 1
 • Tereny targowe 2
 • Tereny targowe 3
 • Tereny targowe 4
 • Tereny targowe 5
 • Tereny targowe 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Polityka prywatności

 

Wstęp

 

Firma Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce Łukaszewicz Piotr  z zaangażowaniem podchodzi do kwestii ochrony prywatności klientów i  poważnie traktuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych. Będziemy jasno i przejrzyście informować o tym, jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy.

Firma Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce Łukaszewicz Piotr informuje, że przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym np. z Internetu, i katalogów targowych), tworząc bazę danych. Generalnie, działamy w branżach B2B – gdyż targami organizowanymi przez naszego głównego partnera – Messe Frankfurt Exhibition GmbH są w 99% zainteresowane raczej firmy – a  nie osoby prywatne.   Dlatego też, staramy zbierać informacje dotyczące kontaktów do firm w określonych branżach - a nie do osób prywatnych.

  Wśród tych informacji mogą jednak pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa następujące kwestie:

Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem naszym klientem i w związku z korzystaniem z naszej witryny lub usług online;

• Skąd pozyskujemy dane;
• Co robimy z tymi danymi;
• W jaki sposób przechowujemy dane;
• Komu przekazujemy/ujawniamy dane;
• Jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych;
• Oraz w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej. 

 

Administrator danych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest:

Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce Łukaszewicz Piotr
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bohdanowicza 21lok.21

 

Jakie dane osobowe gromadzimy?

 

•    imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu,tytuł, stanowisko.

•    w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, adres siedziby,adres strony www, numer klienta Messe Frankfurt, oraz info o branży i zainteresowaniu targami.   

•    w przypadku przedsiębiorców którzy korzystali z naszych usług przetwarzamy również inne dane zawarte w  dokumentach finansowych

•    w przypadku osób, które korzystają ze zorganizowanych przez nas wyjazdów na targi, przetwarzamy również inne dane osobowe, np. wymagane przez ubezpieczyciela dla zakupu ubezpieczenia od NNW.

 

W jakich celach, z jakich przyczyn i jak długo wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

 

•   W celu świadczenia  usług, zawierania  umów  i realizacji płatności, oraz  obsługi ew. reklamacji,
•    realizacji obowiązków Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce Łukaszewicz Piotr przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych przez cały czas działalności firmy 
•    ochrony praw Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce Łukaszewicz Piotr zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych(RODO).
•    weryfikacji  wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów.
•    przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych

•   W przypadku organizowania wyjazdów na targi - w celu ubezpieczania uczestników od NNW

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Możemy ujawniać informacje na temat użytkownika zaufanym osobom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Od wszystkich osób trzecich wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z Polskim i unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Międzynarodowy transfer danych

 

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem na Polskę Messe Frankfurt Exhibition GmbH z siedzibą w Niemczechi dane  Państwa mogą być udostępnianenaszemu Partnerowi prowadzącemu działalność na terenie UE oraz poza jej granicami.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

•     Messe Frankfurt GmbH z siedzibą w Niemczech
•   Podmiotom, z którymi Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce ma zawartą umowę o współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków w Polsce przewidzianych prawem, ochrony praw  zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności firmaTargi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Targi Frankfurt Przedstawicielstwo Łukaszewicz Piotr w Polsce umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce,
•     organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń– np. dotyczących ubezpieczeń od NNW.

 

Pliki cookie i śledzenie stron

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki czemu możemy poprawić jakość świadczonych usług oraz zapewnić przydatne dla użytkowników funkcje .

Może to dotyczyć plików cookie partnerów z branży mediów oraz reklamy, które są umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin w naszej witrynie lub aplikacji. Prosimy o przejście do witryny naszych partnerów w celu zapoznania się z informacjami o polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przesyłane na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz śledzenie odwiedzin na naszej stronie.Dzięki plikom cookie jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, które produkty i usługi są najlepiej dostosowane dla użytkownika. Pliki cookie zawierają dane kontaktowe użytkownika, umożliwiające nam zidentyfikowanie jego komputera, gdy korzysta z naszej strony internetowej aby usprawnić dokonywanie transakcji. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, można jednak zmienić domyślne ustawienia przeglądarki poprzez akceptację, odrzucenie i usunięcie plików cookie. Sekcja „pomocy”, znajdująca się w pasku narzędzi większości przeglądarek, podpowie ci, jak wyłączyć opcje automatycznego akceptowania przez przeglądarkę nowych plików cookie, jak włączyć powiadomienia o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować pliki cookie w przeglądarce. W przypadku zmiany tych ustawień, może się okazać, że określone funkcje nie działają w zamierzony sposób. Używane przez nas pliki cookie nie śledzą informacji przechowywanych na komputerze użytkownika.
Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz możliwości ich zablokowania w przeglądarce, przejdź na stronę: http://www.allaboutcookies.org.

 

Inspektor ochrony danych

 

Powołaliśmy inspektora ochrony danych („IOD”), który odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej polityki. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru w dowolnym momencie

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce Łukaszewicz Piotr, pod adresem: Warszawa (02-127), ul. Bohdanowicza 21 lok.21 14, tel. + 48 224943200 lub pod adresem e-mail rodo@targifrankfurt.pl

 

Prawa ochrony danych

 

Macie Państwo prawo do:

•     żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce Łukaszewicz Piotr potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Firma Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce Łukaszewicz Piotr dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
•    sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
•    usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a firma Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce Łukaszewicz Piotr ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
•     ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce Łukaszewicz Piotr wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
•     przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez naszą firmęoraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
•    sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, na Targi Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce Łukaszewicz Piotr

 

Zmiany polityki prywatności

 

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji replique montre niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

Powrót do strony głównej